Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Roel Janssens (Versie 01 – 1/9/2009)

1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door de cliënt, verder ‘Cliënt’ genoemd, op welke wijze ook, aan de Advocatenkantoor Roel Janssens, met kantoor te 2018 Antwerpen, aan de Mechelsesteenweg 210A, bus 12, verder ‘Kantoor’ genoemd, werden en/of worden toevertrouwd en waarbij de Cliënt of diens rechtsopvolgers aan het Kantoor opdracht en mandaat gaven en/of geven tot het verrichten van alle werkzaamheden in het kader van de behandeling van de gegeven opdracht.

2. Na opdracht van de Cliënt wordt overgegaan tot de opening van een dossier met volgnummer , hetwelk de referte van het dossier vormt. Binnen het Kantoor wordt van ieder dossier een overzichtsstaat bijgehouden van de door het Kantoor gemaakte onkosten en geleverde prestaties.

3. Het Kantoor staat naar best vermogen in voor een efficiënte, zorgvuldige en correcte uitvoering van de door de Cliënt gegeven opdracht en de prompte communicatie dienaangaande aan de Cliënt, evenwel zonder het verlenen van enige garantie wat het door de Cliënt beoogde resultaat betreft. De verbintenis die het Kantoor levert is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

4. De Cliënt verleent aan het Kantoor alle medewerking om het beoogde resultaat te bereiken. Hij verbindt er zich uitdrukkelijk toe om aan het Kantoor onmiddellijk alle informatie te verstrekken waarover hij beschikt, teneinde een adequate en tijdige behandeling van de gegeven opdracht mogelijk te maken. Cliënt zal het Kantoor onverwijld inlichten indien er zich omstandigheden voordoen, van welke aard ook, die van belang kunnen zijn in het kader van de behandeling door het Kantoor van de door de Cliënt gegeven opdracht.

5. De Cliënt zal het Kantoor vergoeden voor de door het Kantoor geleverde prestaties onder de vorm van ‘ereloon’. De Cliënt zal het Kantoor vergoeden voor de door het Kantoor gemaakte onkosten onder de vorm van ‘kantoorkosten’. De Cliënt zal, tenslotte, instaan voor de betaling van de ‘gerechtskosten’.

6. Vooreerst over het ‘ereloon’.

6.1. Wanneer de opdracht een loutere invordering betreft, is het de regel dat het ereloon wordt berekend op de daadwerkelijk (zij het na aanmaning, zij het na procedure) gerecupereerde bedragen aan de hand van een waardetarief hetwelk zich stelt als volgt:

VanTotEreloon
€ 0,00€1.250,0030%
€ 1.251,00€ 2.500,0020%
€ 2.501,00€ 5.000,0015%
€ 5.001,00€ 50.000,0010%
€ 50.001,00€ 125.000,007,5%
€ 125.001,00onbeperkt5%

6.2. Uitzonderingen op bovenstaande regel:

(a) Ingeval de tegenpartij een ernstig verweer voert m.b.t. de vordering hetwelk niet van enige ernstige grond ontbloot is, en er dus bijkomende prestaties dienen verricht (opstellen geschreven besluiten, verweer m.b.t. tegenvordering, gerechtelijke expertise e.d.), wordt overgeschakeld naar het gangbare uurtarief [6] met dien verstande dat ingeval van recuperatie van enig bedrag dit uurtarief enkel wordt toegepast indien zulks het hierboven omschreven waardetarief zou overschrijden.

(b) Indien een tegenpartij failliet gaat of onvermogend is (geworden), en er dus weinig of niets gerecupereerd kan worden, hetgeen impliceert dat de eventueel gemaakte onkosten ten laste van de cliënt blijven, wordt uitsluitend het gangbare uurtarief aangerekend, met dien verstande dat ingeval van recuperatie van enig bedrag dit uurtarief enkel wordt toegepast indien zulks het hierboven omschreven waardetarief zou overschrijden.

(c) Indien beroep wordt en/of dient te worden aangetekend verhogen de onder 6.1. vernoemde bedragen met 50%.

6.3. Voor alle andere opdrachten zal het ereloon worden berekend op basis van een uurtarief. Het gangbare uurtarief bedraagt € 135,00,- excl. BTW voor prestaties verricht door Mr. Roel Janssens. De tijdsduur die in rekening zal gebracht worden aan de Cliënt is deze die door het Kantoor daadwerkelijk werd besteed aan de behandeling van het dossier. Uitzonderlijk kunnen de uurtarieven verhoogd worden, zulks dient evenwel uitdrukkelijk overeengekomen te worden tussen het Kantoor en de Cliënt.

7. Onder de term ‘gerechtskosten’ dienen zowel diverse gerechtskosten (rolrechten, expeditierechten e.d.) alsook de gerechtsdeurwaarderskosten (dagvaarding, beslag, gedwongen uitvoering e.d.) verstaan. De door het Kantoor vooruitbetaalde gerechtskosten worden doorgerekend aan de Cliënt.

De kosten van de gerechtsdeurwaarder worden door het Kantoor rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarder betaald, vanaf het ogenblik dat ze gemaakt worden, nadat de Cliënt deze kosten tijdig geprovisioneerd heeft. Deze kosten kunnen volledig worden gerecupereerd van de tegenpartij ingeval er een gunstig vonnis bekomen wordt en er tot daadwerkelijke uitvoering van dit vonnis kan worden overgegaan, d.w.z. indien de tegenpartij solvabel blijkt.

8. Onder de term ‘kantoorkosten’ worden deze kosten verstaan dewelke gemaakt worden binnen het Kantoor (kantoormateriaal, secretariaat, postzegels, verplaatsingsonkosten, kopiename, telefoon, telefax, e-mail e.d.). Voormelde kosten worden aan de Cliënt doorgerekend aan een forfaitaire prijs van € 10,00,- excl. BTW per kantooreenheid, d.i. per getypte pagina.

9. Het Kantoor zal, eventueel, aan de Cliënt om betaling van één of meerdere provisies verzoeken, dewelke binnen 30 dagen integraal dienen overgemaakt te worden op de kantoorrekening van het advocatenkantoor. Bij niet-ontvangst op de vervaldatum, zal elke verdere samenwerking tussen het kantoor en de cliënt onherroepelijk worden geschorst, tot op dag van de integrale betaling van de provisie. Na afhandeling van een opdracht zal de Cliënt een eindafrekening ontvangen, dewelke binnen 30 dagen na datum factuur dient betaald, bij gebreke waaraan deze wordt zonder verder ingebrekestelling en automatisch verhoogd met 10% intrest op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 125. In beide gevallen ontvangt de Cliënt alsdan een factuur, hetzij een provisieverzoek, hetzij een eindstaat van ereloon en onkosten, die detail bevat van de gemaakt onkosten en de geleverde prestaties.

10. De gebeurlijke aansprakelijkheid van het Kantoor is absoluut beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid van het Kantoor wordt uitgekeerd. Het Kantoor is in eerste rang verzekerd via de Orde van Vlaamse Balies voor een maximaal bedrag van € 1.250.000,00. Cliënt kan, op eerste verzoek, een kopie van de toepasselijke polis bekomen. Het Kantoor zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen wanneer derden worden ingeschakeld, doch kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor hun gebeurlijke tekortkomingen.

11. Op de verhouding tussen Cliënt en het Kantoor is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Ingeval van geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Mr. Roel JANSSENS.

PRIVACY

Advocaat Roel Janssens verzamelt enkel de vrijwillig door U verstrekte persoonlijke informatie (naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres).
De informatie zal worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om u gepersonaliseerde informatie te verstrekken.
Geenszins zal deze worden meegedeeld aan derden.
U kan de persoonlijke informatie die u heeft overgemaakt steeds controleren, laten wijzigen of verwijderen door eenvoudige aanvraag.

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van uw advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.